IYKO rozkład kwadratowy – square spread ?>

IYKO rozkład kwadratowy – square spread

pl Wybierz IYKOnę, która będzie reprezentować twoje pytanie i połóż ją na stole.
W tym przypadku jest to Moneta – pytamy o finanse.
Dla uczuć było by to oczywiście Serce. Dla podróży np Ptak albo Strzała.
Gdy pytamy o konkretną osobę: kobieta Księżyc, Stokrotka – mężczyzna Kot, Słońce.
Nauka, zdobywanie wiedzy: Pióro. Praca: Podkowa.

Wyjmij z woreczka jeszcze osiem IYKOn i ułóż je wokół.
Zacznij od lewego górnego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Lewa strona to przeszłość, prawa przyszłość, środek teraźniejszość.
Najważniejsze są IYKOny środkowe. Przeszłość to Gwiazdy, przyszłość – Furtka.

en Select IYKO, who will represent your question and put it on the table.
In this case, it is Coin – we ask about finances.
For feelings of it would be of course the Heart. For Travel Bird or Arrow.
When we ask about a particular person: female: Moon, Daisy – male: Cat, Sun.
Learning, the acquisition of knowledge: Feather. Jobs: Horseshoe.

Draw from the bag another eight IYKOs and place them around.
Start from the top left corner clockwise.
The left side is the past, the right is the future, in the middle the present.
The most important are IYKOs left middle and right middle. The past is the Star, the future – Gate.

pl PRZESZŁOŚĆ
IYKOna główna Gwiazdy – wielkie plany
Podkowa – dużo pracy
Płot – przeszkody do pokonania

PRZYSZŁOŚĆ
IYKOna główna Furtka – nowe perspektywy, nowe drogi
Kot – wsparcie przyjaciół i rodziny
Liść – pozwól sprawom toczyć się swoim torem

TERAŹNIEJSZOŚĆ
Zapałka – żywioł do opanowania, brak kontroli
Klucz – masz narzędzie do rozwiązania problemu

———————————-

en PAST
Main IYKO Star – big plans
Horseshoe – a lot of work
Fence – obstacles to overcome

FUTURE
Main IYKO Gate – new perspectives, new ways
Cat – the support of friends and family
Leaf – let the things go its course

PRESENT
Match – the element to control, lack of control
Key – you have a tool to solve the problem

Podziel się / Share this
Comments are closed.