IYKO – rozkłady kwadratowe – square reading examples ?>

IYKO – rozkłady kwadratowe – square reading examples

en IYKO Square Reading – past present future.
Center is the significator which you choose before draw the rest of IYKOs.
pl IYKO rozkład kwadratowy – przeszłość teraźniejszość przyszłość.
Centrum to sygnifikator, który wybierasz przed losowaniem reszty IYKOn.

***

en What my trip to … will teach me?
pl Czego nauczy mnie podróż do… ?

IYKO
en Bird as a significator of traveling.
Now you don’t feel your trip is good idea. The Button is the lost hope. You look through the closed Window. Afraid of the future.
But in the past you had great expectations. You literally want to learn something (Feather). The Crown – selfconfidence. And the Chalice – enjoy the life.
The Main icon of the future is the Moon. Mystic experiences. The Tune is art, harmony of life. This trip looks like very nice days. But not without obstacles (the Snake) Don’t fight with them. They come from nature. Out of your control.
pl Ptak jest sygnifikatorem podróży.
Teraz nie czujesz, żeby ten wyjazd był dobrym pomysłem. Guzik to stracona nadzieja. Wyglądasz przez zamknięte Okno. Boisz się przyszłości.
A z przeszłości miałaś wielkie oczekiwania. Dosłownie liczyłaś, że czegoś się nauczysz (Pióro). Korona – pewność siebie. I Kielich – radość życia.
Główna ikona przyszłości to Księżyc. Mistyczne przeżycia. Nuta to sztuka, harmonia życia. Ta podróż zapowiada się bardzo miło. Ale nie bez przeszkód (Wąż). Nie walcz z nimi. Pochodzą z natury. Poza twoją kontrolą.

***

en What can I do to take care of myself more?
pl Co mogę zrobić, aby więcej o siebie zadbać?

en 
The Leaf is significator of health.
Now you work a lot (Horseshoe) and travel often or you can not take a rest (Bird) . This is the result of past life taking everything easy. It wasn’t bad but everything ends finally. The future says: first take care about your diet :) (Fish) But being serious the Fish is about growth. The Crown with Fish: the growth of your inner Self. The Moon after the Bird. Let your moving spirit go to sleep sometimes :)
pl Liść jest sygnifikatorem zdrowia.
Dużo teraz pracujesz (Podkowa) i podróżujesz często albo jesteś niespokojny (Ptak). To jest skutek beztroskiego życia w przeszłości (Nuta, Stokrotka). To nie było złe, ale wszystko kiedyś się kończy. Przyszłość mówi: najpierw zadbaj o dietę :) (Ryba) Ale poważnie mówiąc Ryba mówi o wzroście/przybywaniu. Korona z Rybą: rozwój wewnętrznego JA. Księżyc obok Ptaka. Pozwól swojemu niespokojnemu duchowi nieco odpocząć czasem :)

Podziel się / Share this
Comments are closed.